پروژه سنگ ورقه ای زرد – شرکت باریج اسانس کاشان

سنگ به کار رفته در پروژه: سنگ ورقه ای زرد