ساخت دیوار در طراحی داخلی خانه پروژه شخصی در شیراز

سنگ به کار رفته در پروژه: سنگ مالون (سنگ مخصوص دیوارچینی)