پروژه سنگ مالون زرد – نیاسر

سنگ به کار رفته در پروژه: سنگ مالون زرد