پروژه سنگ مالون آجری دریاچه چیتگر تهران

سنگ به کار رفته در پروژه: سنگ مالون آجری