پروژه سنگ برش خورده زرد – کاشان

سنگ به کار رفته در پروژه: سنگ برش خورده زرد