پروژه ساختمان نور در تهران 

سنگ به کار رفته در پروژه: سنگ برش خورده طرح چوب